MR

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, waakt over kwaliteit en veiligheid en heeft instemmingsrecht of adviesrecht bij voorgenomen besluiten door het bestuur. De MR bestaat uit zes leden, 3 ouders:

De oudergeleding bestaat uit Renate Gerrets,Tanja Agema en onze twee nieuwe leden verwelkomen wij en dat zijnAnnebel Roos en Imke Theunissen. Imke draait alvast mee ter vervanging voor Renate Gerirets zij gaat met ingang van het nieuwe schooljaar de MR verlaten.

 

 De leerkrachten worden vertegenwoordigt door Sander Overpelt, Mieke Borst en Joke van Rijn. 

De directeur heeft een adviserende rol.

De gehele MR heeft  een scholing gevolgd en de nieuwe leden gaan in het schooljaar 2018-2019 de cursus volgen.

Het mailadres van de MR is: ( mr@bsdemeerkoet.nl )
 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Surplus bestaat uit 12 personen. 6 Ouders van leerlingen op Surplusscholen en 6 leerkrachten van Surplus Tenminste één ouder en één leerkracht zijn afkomstig van een school voor speciaal onderwijs. Een externe professionele voorzitter staat de GMR bij.

Notulen MR vergadering 2017

 Notulen MR vergadering 10 jan. 2018

 Notulen MR vergadering 12 jan. 2018

Notulen MR vergadering mei 2018